Brk

19 tekstów – auto­rem jest Brk.

Chodź po­roz­ma­wiaj­my, nie mu­sisz się bać. To tyl­ko ja, niez­na­jomy który po­woli skrad­nie Two­ja duszę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 grudnia 2017, 14:07

Są chwilę kiedy szklan­ka whis­ky działa jak me­lisa a pa­pieros sma­kuje jak po­wiet­rze po deszczu. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 sierpnia 2014, 19:03

Czu­je się jak ma­gik który ut­ra­cił swo­je sztuczki. Wszystkie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2014, 23:16

De­mony które są w nas, zbyt długo uśpione miewają koszma­ry. Nie dają nam spać, spra­wiają że jes­teśmy nies­po­koj­ni. W chwi­li gdy budzą się z krzy­kiem naszą duszę spo­wija mrok... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2014, 19:59

Bo za­miast sie­dzieć w kościele i poz­na­wać Bo­ga wolę sie­dzieć nap­rze­ciw Ciebie i poz­na­wać diabła. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2014, 22:10

Po­dob­no sta­ra miłość nie rdze­wieje, tak sa­mo jest z na­wyka­mi. Uśpione wychodzą z cienia w mo­men­tach kiedy jes­teśmy naj­mniej na nie odporni. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 czerwca 2013, 21:30

"Przez kil­ka lat mog­liśmy liczyć je­dynie na siebie i obo­je nau­czy­liśmy się, po­nad wszelką wątpli­wość, i to dru­gie zaw­sze jest obok. Zgniłbym dla niej, a ona dla mnie. Bez wa­hania, bez wątpliwości [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2011, 23:37

Po noc­nych prze­myśle­niach i czy­taniu swoich sta­rych postów, wy­powie­dzi, plików bla ba­la bla stwier­dzam że kiedyś chy­ba byłem skry­tym poetą... a te­raz zos­tała już tyl­ko głupo­ta... i naj­gor­sza cecha ze wszys­tkich. Obojętność... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 listopada 2011, 10:56

Tek­st, słowa, myśli, treść, opi­sy… Wszys­tko to jak opo­wieść wa­riata, bez ładu i składu. Ni­by to tyl­ko opo­wiada­nie, zwykła baj­ka na dob­ra­noc o skom­pli­kowa­nej treści. Sam początek już wska­zuje na jej dziwność, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2011, 21:39

I chciałbym codzien­nie spi­jać uśmiech z Twoich ust... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 kwietnia 2011, 21:07
Brk

maltesers

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

9 grudnia 2017, 14:07Brk do­dał no­wy tek­st Chodź po­roz­ma­wiaj­my, nie mu­sisz [...]

10 sierpnia 2014, 19:03Brk do­dał no­wy tek­st Są chwilę kiedy szklan­ka [...]